top of page

Polityka zwrotów i reklamacji

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów i Reklamacji określa zasady dotyczące zwrotów i reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym numbird.eu, prowadzonym przez Mikołaja Nicera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Nicer Design, z siedzibą przy ul. Zielna 91, 30-320 Kraków, NIP: 6793230205.

 2. Wszelkie pytania i zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na adres e-mail: mikolaj@nicer.design lub telefonicznie pod numer: +48 512 139 314.

II. Prawo do Zwrotu

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub e-mailem).

 3. Zwrotom podlegają pudełka rozpieczętowane, pod warunkiem, że zestaw jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania ani instalacji.

 4. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

 5. Koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.

III. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Produktu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: mikolaj@nicer.design lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia, opis wady oraz żądanie Klienta.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

IV. Ograniczenia w Reklamacjach

 1. Reklamacji nie podlegają produkty, które:

  • Nie były używane zgodnie z przeznaczeniem.

  • Zostały uszkodzone mechanicznie.

  • Były źle konserwowane, np. nie zaimpregnowane przez Klienta przed instalacją oraz później minimum raz w roku.

 2. Reklamacjom nie podlega wzór i kolor sklejki. Z racji bycia materiałem naturalnym, sklejka może się nieznacznie różnić w odcieniu i wzorze, co nie może być przedmiotem reklamacji.

V. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Zwrotów i Reklamacji zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Zwrotów i Reklamacji. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie do umów zawartych po dniu ich publikacji.

bottom of page