top of page

Regulamin sklepu

I. Postanowienia Ogólne


1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego numbird.eu (zwanego dalej „Sklepem”), prowadzonego przez Mikołaja Nicera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Nicer Design, z siedzibą przy ul. Zielna 91, 30-320 Kraków, NIP: 6793230205 (zwanego dalej „Sprzedawcą”).
1.2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: mikolaj@nicer.design oraz telefonicznie pod numerem: +48 512 139 314.
1.3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


II. Definicje
2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
2.2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.3. Produkt – towar dostępny w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.4. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest zakup Produktu.


III. Składanie Zamówień
3.1. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi dokonać wyboru Produktów, dodać je do koszyka, wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać płatności.
3.3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.


IV. Ceny i Metody Płatności
4.1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, jednak zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych i potwierdzonych.
4.3. Sklep oferuje następującą metodę płatności: płatność kartą kredytową/debetową (Stripe)


V. Dostawa
5.1. Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
5.2. Koszty dostawy są podawane w procesie składania zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy oraz miejsca dostarczenia.
5.3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.


VI. Prawo Odstąpienia od Umowy
6.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub e-mailem).
6.3. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
6.4. Koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.


VII. Reklamacje
7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Produktu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
7.2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: mikolaj@nicer.design lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
7.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia, opis wady oraz żądanie Klienta.
7.4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.


VIII. Ochrona Danych Osobowych
8.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
8.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, prowadzenia konta w Sklepie oraz w celach marketingowych (za zgodą Klienta).
8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


IX. Postanowienia Końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po tym dniu.
9.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2024.

bottom of page